Puppy 6-9 mos, AOACPuppy 6-9 mos, Sable & WhitePuppy 9-12, AOACPuppy 9-12, Sable & White